Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sv hk1(2021 – 2022) cho ngành Quản trị Luật Khóa 42 và Khóa 43

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1(2021 – 2022)

cho ngành Quản trị - Luật K42 và Khóa 43

 

Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Lớp sinh viên việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Đối tượng:

Sinh viên K42 ngành Quản trị - Luật ; K43 ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh, ngành ngôn ngữ Anh.

2. Thời hạn xét điểm rèn luyện:

- Cấp lớp: từ ngày 27/06 đến 07/07/2022 các lớp tiến hành tổ chức Hội nghị xét điểm rèn luyện tại lớp và hoàn tất hồ sơ nộp về Khoa chậm nhất là ngày 08/07/2022;

- Cấp khoa: từ ngày 11/7 đến 14/7/2022 các Khoa họp xét điểm rèn luyện cho sinh viên khoa mình và hoàn tất hồ sơ nộp về phòng CTSV chậm nhất ngày là 15/07/2022.

3. Thời gian được tính điểm rèn luyện cho các hoạt động:

       a. Ngày 21/10/2021, Phòng CTSV, Thường trực Đoàn – HSV trường, Thường trực Đoàn khoa –

Liên chi hội khoa đã có buổi hội nghị họp bàn về các giải pháp tổ chức và đánh giá kết quả rèn luyện sinh

viên trong tình hình học tập trực tuyến học kỳ 1 năm 2021 - 2022:

           - Thời gian tính các hoạt động đánh giá điểm rèn luyện từ 01/09/2021 – 30/04/2022.

           Thay đổi khung điểm ở các nội dung đánh giá điểm cho phù hợp với tình hình hoạt động, chương

trình Đoàn, Hội sinh viên và phong trào sinh viên trong thời gian học tập trực tuyến, cụ thể:

           + Mục 1. Đánh giá về ý thức tham gia học tập: 20đ nâng lên 25đ,

           + Mục 2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định: 25đ giảm 20đ.

           + Mục 3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao,

phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội: 20đ nâng lên 25đ.

           + Mục 4. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng: 25đ giảm 20đ

b. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đào tạo trình độ đại học hệ chính quy trường Đại học Luật TP. HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 964/QĐ-ĐHL, ngày 09/10/2020): “Đối với sinh viên năm cuối, sẽ được đánh giá điểm rèn luyện cả năm dựa theo điểm rèn luyện của học kỳ 1”.

4. Hình thức tổ chức:

a. Nộp Phiếu ĐRL cho lớp: Sinh viên nộp Phiếu điểm rèn luyện (dưới dạng file Word: mssv.doc) về email lớp hoặc email lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp dữ liệu để tổ chức buổi hội nghị lớp.

b. Hội nghị lớp xét điểm rèn luyện:  Tổ chức họp trực tiếp tại hội trường lớp học hoặc trực tuyến qua lớp học zoom, theo địa chị lớp zoom của Cố vấn học tập.

c. Nộp hồ sơ về Hội đồng cấp Khoa:

Sinh viên nộp Phiếu ĐRL (file PDF) và Lớp trưởng nộp hồ sơ họp xét ĐRL của lớp về Khoa theo:

Link: https://forms.gle/1jsvsdghec1tLuu88

5. Quy trình thực hiện:

- Từng sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết vào phiếu điểm, đính kèm file ảnh các minh chứng sinh viên tham gia hoạt động ngoài trường hoặc các hoạt động chưa được cập nhật trên hệ thống dữ liệu theo mẫu “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 – 2022”. Đổi file Phiếu điểm thành PDF để gửi Hội đồng Khoa. (mssv.pdf)

         - Tổ chức họp lớp có cố vấn học tập tham gia tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của

từng sinh viên, trên cơ sở phải được quá nửa (1/2) ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải được

ghi nhận trong biên bản họp lớp;

         - Sinh viên không nộp phiếu, không kê khai hoạt động vào phiếu đánh giá sẽ bị xếp loại kém;

Sinh viên có nộp phiếu nhưng không tham gia buổi đánh giá điểm rèn luyện của lớp không có lý do chính

đáng sẽ bị hạ một bậc xếp loại. BCS lớp phải ghi rõ trong biên bản và trong danh sách các trường hợp này.

- Sau khi lớp đã tổ chức đánh giá điểm rèn luyện, Ban cán sự lớp tổng hợp và gửi kết quả về Khoa:

+ Biên bản họp của lớp

+ Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện các lớp

- Các Khoa tổ chức họp đánh giá điểm rèn luyện theo Hội đồng cấp khoa và gửi kết quả cũng như toàn bộ hồ sơ liên quan về Phòng CTSV theo thời hạn quy định.

6. Minh chứng đánh giá:

- Minh chứng sinh viên tham gia các hoạt động của trường, theo các link sau:

+ Minh chứng ĐRL Đoàn – Hội sinh viên:

https://docs.google.com/file/d/1FL49V8Nhuuq2xsr6fTphvOkGZcF5W554/edit?filetype=msexcel&fbclid=IwAR0HRfg69NNnMPTijfc429P1rCTMa5DmeXEi3ye7RVunHh-aeVeKRnTZxRg

+ Minh chứng ĐRL – Khối Phòng, Trung tâm và Hồ sơ biểu mẫu:

https://drive.google.com/drive/folders/1I5dEQ6bOHqIdurZGiC8u1rRgvqrVxJED?usp=sharing

- Các hoạt động ngoài trường và các hoạt động khác không có thông tin trên các trang thông tin nêu trên, sinh viên chụp ảnh minh chứng đính kèm file nộp cùng phiếu điểm rèn luyện về lớp, về khoa.

7. Kiểm tra công tác xét điểm rèn luyện cấp lớp:

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Hội đồng xét điểm rèn luyện cấp trường sẽ thành lập Tổ công tác đi kiểm tra các lớp trong việc tổ chức xét điểm rèn luyện và thực hiện theo quy chế.

- Phòng Công tác sinh viên yêu cầu các lớp đăng ký lịch xét điểm rèn luyện cấp lớp về email: diemrenluyen@hcmulaw.edu.vn để Phòng tổng hợp gửi Tổ công tác.

8. Công bố kết quả và việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại kết quả đánh giá Điểm rèn luyện:

  • Từ ngày 15 – 20/07/2022, sinh viên truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang http://daotao.hcmulaw.edu.vn để xem kết quả đánh giá Điểm rèn luyện chính thức.
  • Trường hợp có thắc mắc hoặc khiếu nại, trong thời gian từ ngày 20 - 30/07/2022, sinh viên gửi đơn kèm minh chứng về Phòng Công tác sinh viên - A103.

Trên đây là Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, đề nghị các Ông (Bà) Trưởng các khoa đôn đốc, nhắc nhở Cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN học kỳ 1 (2021 - 2022) QTL42 và K43.docx

BIÊN BẢN HỌP LỚP XÉT ĐRL HK1 2021 - 2022.doc

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐRL K42 QTL VÀ K43 HK1 NĂM 2021-2022.xls

Số 441 TB-ĐHL về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hk1 (2021-2022).pdf

 

--%>
Top