TB V/v công bố kết quả xét học bổng KKHT hk1 năm học 2021–2022

ImageArticle

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Ngày 05/5/2022, Hội đồng xét duyệt Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 đã họp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả như sau:

 1. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập   

            Căn cứ vào kết quả điểm học tâp và điểm rèn luyện của sinh viên đạt được học kỳ 2 năm học 2020-2021 để xét học bổng cho học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ trước là căn cứ xét học bổng cho học kỳ hiện tại – khoản 1 Điều 3 QĐ 46/QĐ-ĐHL).

 1. Khóa 42 (Quản trị - Luật): Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 19 tín chỉ.
 • Lớp QTL42 có 8 SV đạt từ mức điểm 3,60 trở lên;
 • Lớp CLC_QTL42 có 1 SV đạt mức điểm 3,74;
 1. Khóa 43: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là11 tín chỉ.
 • Các lớp đại trà có 108 SV đạt từ mức điểm 3,47 trở lên (loại suất sắc: 23 SV; loại giỏi: 85 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 11 SV đạt từ mức điểm 3,66 trở lên;
 • Lớp CLC_QTL43 có 5 SV đạt từ mức điểm 3,53 trở lên (loại suất sắc: 01 SV; loại giỏi: 04 SV);
 • Lớp LE (AVPL)_K43 có 05 SV đạt từ mức điểm 3,29 trở lên;
 1. Khóa 44: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 14 tín chỉ..
 • Các lớp đại trà có 113 SV đạt từ mức điểm 3,45 trở lên (loại suất sắc: 33 SV; loại giỏi: 80 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 18 SV đạt từ mức điểm 3,41 trở lên (loại suất sắc: 02 SV; loại giỏi: 16 SV);
 • Lớp CLC_QTL44 có 3 SV đạt từ mức điểm 3,38 trở lên;
 • Lớp LE (AVPL)_K44 có 06 SV đạt từ mức điểm 3,33 trở lên;
 1. Khóa 45: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 10 tín chỉ.
 • Các lớp đại trà có 118 SV đạt từ mức điểm 3,30 trở lên (loại suất sắc: 02 SV; loại giỏi: 116 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 18 SV đạt từ mức điểm 3,50 trở lên (loại suất sắc: 06 SV; loại giỏi: 12 SV);
 • Lớp CLC_QTL45 có 6 SV đạt từ mức điểm 3,46 trở lên (loại suất sắc: 01 SV; loại giỏi: 05 SV);
 • Lớp LE (AVPL)_K45 có 05 SV đạt từ mức điểm 3,38 trở lên;
 1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

  Sinh viên đạt học bổng không có tên trong danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 kèm theo vui lòng phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4).

  Thời gian tiếp nhận ý kiến phản hồi: trong giờ hành chính từ ngà06/5/2022 đến 20/5/2022. Đơn khiếu nại và các minh chứng sinh viên phải nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên.

  Lưu ý: Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

 2. Thời gian nhận tiền học bổng:

Hết thời gian khiếu nại, Phòng Công tác sinh viên sẽ ban hành Quyết định công nhận học bổng và thông báo thời gian nhận./.

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);

- Sinh viên các lớp Khoá QTL42, 43, 44, 45;

- Lưu: VT, Phòng CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng


Xem chi tiết...

Chuyên mục

Top