TB V/v công bố kết quả xét học bổng KKHT kỳ 2 (2021–2022 )

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Ngày 15/9/2022, Hội đồng xét duyệt Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đã họp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả như sau:

1. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập  

          Căn cứ vào kết quả điểm học tâp và điểm rèn luyện của sinh viên đạt được học kỳ 1 năm học 2021-2022 để xét học bổng cho học kỳ 2 năm học 2021-2022 (Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ trước là căn cứ xét học bổng cho học kỳ hiện tại – khoản 1 Điều 3 QĐ 46/QĐ-ĐHL).

a) Khóa 42 (Quản trị - Luật): Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 15 tín chỉ.

 • Lớp QTL42 có 8 SV loại xuất sắc đạt từ mức điểm 3,63 trở lên;
 • Lớp CLC_QTL42 có 2 SV loại xuất sắc đạt mức điểm 3,89 trở lên;

b) Khóa 43: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 08 tín chỉ.

 • Các lớp đại trà có 80 SV đạt từ mức điểm 3,54 trở lên (loại xuất sắc: 41 SV; loại giỏi: 39 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 14 SV đạt từ mức điểm 3,57 trở lên (loại xuất sắc: 09 SV; loại giỏi: 05 SV);
 • Lớp CLC_QTL43 có 4 SV loại xuất sắc đạt từ mức điểm 3,69 trở lên;
 • Lớp LE (AVPL)_K43 có 05 SV đạt từ mức điểm 3,20 trở lên (loại giỏi: 03 SV; loại khá: 02 SV);

  c) Khóa 44: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 14 tín chỉ.

 • Các lớp đại trà có 117 SV đạt từ mức điểm 3,47 trở lên (loại xuất sắc: 37 SV; loại giỏi: 80 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 12 SV đạt từ mức điểm 3,57 trở lên (loại xuất sắc: 10 SV; loại giỏi: 02 SV);
 • Lớp CLC_QTL44 có 03 SV đạt từ mức điểm 3,45 trở lên (loại xuất sắc: 01 SV; loại giỏi: 02 SV);
 • Lớp LE (AVPL)_K44 có 04 SV loại xuất sắc đạt từ mức điểm 3,60 trở lên;

d) Khóa 45: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 15 tín chỉ.

 • Các lớp đại trà có 107 SV đạt từ mức điểm 3,39 trở lên (loại xuất sắc: 14 SV; loại giỏi: 93 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 17 SV đạt từ mức điểm 3,50 trở lên (loại xuất sắc: 03 SV; loại giỏi: 14 SV);
 • Lớp CLC_QTL45 có 06 SV đạt từ mức điểm 3,57 trở lên (loại xuất sắc: 03 SV; loại giỏi: 03 SV);
 • Lớp LE (AVPL)_K45 có 02 SV đạt từ mức điểm 3,55 trở lên (loại xuất sắc: 01 SV; loại giỏi: 01 SV)

e) Khóa 46: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 08 tín chỉ.

 • Các lớp đại trà có 118 SV đạt từ mức điểm 3,40 trở lên (loại xuất sắc: 20 SV; loại giỏi: 98 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 18 SV loại xuất sắc đạt từ mức điểm 3,60 trở lên và 01 SV loại giỏi đạt mức điểm 3,80;
 • Lớp CLC_QTL46 có 07 SV loại xuất sắc đạt từ mức điểm 3,70 trở lên;
 • Lớp LE (AVPL)_K46 có 06 SV đạt từ mức điểm 3,60 trở lên (loại xuất sắc: 04 SV; loại giỏi: 02 SV);
 • Lớp CLC46 (TA) có 01 SV loại xuất sắc đạt mức điểm 4,00;

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Sinh viên đạt học bổng không có tên trong danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 kèm theo vui lòng phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4).

Thời gian tiếp nhận ý kiến phản hồi: trong giờ hành chính từ ngày 20/9/2022 đến 28/9/2022. Đơn khiếu nại và các minh chứng sinh viên phải nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên.

Lưu ý: Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

3. Thời gian và hình thức nhận tiền học bổng:

Hết thời gian khiếu nại, Phòng Công tác sinh viên sẽ ban hành Quyết định công nhận học bổng.

Để đẩy mạnh triển khai việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia (theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam (theo Quyết định 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), kể từ học kỳ 2 năm học 2021-2022 Nhà trường sẽ thực hiện việc cấp, phát học bổng theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên.

Nhằm phục vụ cho các em sinh viên nhận được tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên có học bổng học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 cung cấp đầy đủ thông tin vào đường link sau đây. Hạn chót: 16h00 ngày 28/9/2022.

Link: https://forms.gle/upXvyqznHDEp2xWPA

     Lưu ý:

 • Cập nhật thông tin số tài khoản là để sinh viên nhận học bổng từ Nhà trường. Do đó đề nghị các em sinh viên nhập chính xác các dữ liệu về thông tin của chính mình, không lấy số tài khoản và thông tin của người khác.
 • Trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng, khuyến khích sinh viên liên hệ phòng giao dịch của ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn CN Trung tâm Sài Gòn (tại B.101 – cơ sở 01 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) để được mở tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản theo hình thức trực tuyến./.

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);

- Sinh viên các lớp Khoá QTL42, 43, 44, 45, 46;

- Lưu: VT, Phòng CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng

 

CHI TIẾT THÔNG BÁO TRONG FILE ĐÍNH KÈM: 747 - TB ket qua HB KKHT HK2 (21-22) K42QTL, 43, 44, 45, 46.pdf

DỰ KIẾN DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022: Du kien - DS SV KHÓA 43, 44, 45, 46, QTL42 NHẬN HB KKHT HKII (21-22).xls

 
--%>
Top