BẢNG TỔNG HỢP Nội dung Lãnh đạo Nhà trường trả lời các vấn đề do sinh viên hệ chính quy đặt ra cho Hội nghị đối thoại giữa sinh viên hệ chính quy với Lãnh đạo nhà trường năm học 2021-2022.

TỔNG HỢP NỘI DUNG LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TRẢ LỜI CÁC VẤN ĐỀ DO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

ĐẶT RA CHO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY VỚI LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Chi tiết Bảng tổng hợp nội dung tra lời: TỔNG HỢP TRẢ LỜI ĐỐI THOẠI HIỆU TRƯỞNG NĂM 2022.pdf

--%>
Top