QĐ 491/QĐ-ĐHL V/v cấp bù học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2023-2024.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp bù học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

cho sinh viên khóa 44 (QTL) và khóa 45, 46, 47 theo mức học phí mới

 

QUYẾT ĐỊNH:

Cấp bù học bổng khuyến khích học tập theo mức học phí mới học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, gồm:

- Khóa 44 ngành Quản trị - Luật: 15 sinh viên lớp QTL44 04 sinh viên lớp CLCQTL44.

- Khóa 45, trong đó: 104 sinh viên lớp đại trà; 13 sinh viên lớp Chất lượng cao; 05 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật.

- Khóa 46, trong đó: 82 sinh viên lớp đại trà; 09 sinh viên lớp đại trà Quản trị Luật; 15 sinh viên lớp Chất lượng cao; 07 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 01 sinh viên lớp Chất lượng cao tiếng anh.

- Khóa 47, trong đó: 136 sinh viên lớp đại trà; 16 sinh viên lớp đại trà Quản trị Luật; 20 sinh viên lớp Chất lượng cao; 05 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 01 sinh viên lớp Chất lượng cao tiếng anh.

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

 

Quyết định đính kèm: 491_QD cấp bù HB KKHT HK1(23-24)_QTL44_ Khoa 45_46_47.pdf

 

--%>
Top