QĐ 494/QĐ-ĐHL V/v cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2023-2024.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 44 (QTL)

và khóa 45, 46, 47, 48 học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

 

QUYẾT ĐỊNH:

Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho:

- Khóa 44 ngành Quản trị - Luật: 20 sinh viên lớp QTL44 05 sinh viên lớp CLCQTL44 

- Khóa 45: 100 sinh viên lớp đại trà; 14 sinh viên lớp Chất lượng cao; 06 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 05 sinh viên lớp Anh văn pháp lý;

- Khóa 46, trong đó: 67 sinh viên lớp đại trà; 15 sinh viên lớp đại trà Quản trị Luật; 21 sinh viên lớp Chất lượng cao; 06 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 08 sinh viên lớp Anh văn pháp lý; 01 sinh viên lớp Chất lượng cao tiếng anh.

- Khóa 47, trong đó: 89 sinh viên lớp đại trà; 17 sinh viên lớp đại trà Quản trị Luật; 22 sinh viên lớp Chất lượng cao; 05 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 07 sinh viên lớp Anh văn pháp lý; 01 sinh viên lớp Chất lượng cao tiếng anh.

- Khóa 48, trong đó: 101 sinh viên lớp đại trà; 13 sinh viên lớp đại trà Quản trị Luật; 18 sinh viên lớp Chất lượng cao; 06 sinh viên lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật; 08 sinh viên lớp Anh văn pháp lý; 01 sinh viên lớp Chất lượng cao tiếng anh.

(Có danh sách sinh viên kèm theo)

Quyết định đính kèm: 494 QĐ Về việc cấp HB KKHT HK2(2023-2024) cho K44(QTL)_K45_K46_K47_K48.pdf

 

--%>
Top