Quyết định về việc cấp HB KKHT học kỳ 1 năm học 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 44 (QTL)

và khóa 45, 46, 47 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Quyết định kèm theo danh sách đạt học bổng KKHT: 1483_QD cap HB KKHT HK1(23-24)_QTL44_ Khoa 45_46_47.pdf

--%>
Top