TB V/v công bố kết quả đánh giá điểm rèn luyện hk1 (2023-2024)

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thực hiện quy chế đánh giá điểm rèn luyện ban hành kèm theo Quyết định số 694/QĐ-ĐHL ngày 09/10/2020 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Thông báo số 176/TB – ĐHL ngày 04/3/2024 của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, Phòng CTSV thông báo đến các Khoa, Lớp sinh viên kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 - 2024. 

Hiện nay, kết quả đánh giá Điểm rèn luyện đã được cập nhật trên hệ thống trang cá nhân của sinh viên, sinh viên có thể truy cập trực tiếp vào trang http://daotao.hcmulaw.edu.vn để xem kết quả chi tiết.

Từ ngày 25/4/2024 đến hết ngày 11/5/2024, sinh viên khiếu nại về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 có thể làm đơn khiếu nại gửi về Phòng CTSV A103

Chi tiết xem file thông báo đính kèm:431 Thông báo về việc công bố kết quả đánh giá ĐRL HK1 2023 - 2024_signed-signed_signed.pdf

Mẫu đơn khiếu nại: Mẫu đơn Khiếu nại Điểm rèn luyện.docx

--%>
Top