TB V/v tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa sinh viên chính quy với Lãnh đạo Nhà trường năm 2022 ​

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa sinh viên chính quy với

Lãnh đạo Nhà trường năm 2022

 


Thực hiện Kế hoạch số 283/KH-ĐHL ngày 09/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên chính quy với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2021 - 2022, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Lãnh đạo khoa, các Cố vấn học tập và các Ban cán sự lớp/Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội sinh viên một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Thời gian, đa điểm:

- Các buổi đối thoại tại lớp: từ ngày 11 đến 20/5/2022 tại các giảng đường.

- Đại diện sinh viên đối thoại trực tiếp với Hiệu trưởng tại Hội trường (dự kiến):

8h00 Thứ sáu, 03/6/2022 tại Hội trường C302 - Trụ sở số 02 Nguyễn Tất Thành, Q. 4.

2. Đối tượng tham dự: sinh viên Khóa 43, 44, 45, 46Khoá 42 ngành Quản trị - Luật.

3. Nội dung và công tác tổ chức tại lớp:

v Từ ngày 11/5 đến 20/5/2022: Đại diện Lãnh đạo khoa, trung tâm, Cố vấn học tập cùng Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn tổ chức đối thoại tại lớp. Một số nội dung gợi ý:

- Công tác đào tạo: chương trình học, học phí, điểm, thực tập, khóa luận, thi cử, học trực tuyến, giáo dục thể chất, cố vấn học tập, giảng viên, phương pháp giảng dạy...

- Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Cơ sở vật chất: tránh các sự vụ hoặc các công việc nhà trường tiến hành thường xuyên.

- Công tác quản lý sinh viên; công tác y tế học đường, bảo hiểm y tế,...

- Công tác Đoàn - Hội, hoạt động phong trào, văn - thể - mỹ...

- Thư viện, tài liệu học tập, công nghệ thông tin...

- Công tác tài chính.

- Các vấn đề khác.

Ban cán sự lớp ghi biên bản theo mẫu đính kèm có chữ ký của đại diện lãnh đạo khoa, trung tâm và cố vấn học tập, 01 bản gửi về khoa, trung tâm, 01 bản gửi về Phòng CTSV (gửi file điện tử đến địa chỉ email: doithoaisinhvien@hcmulaw.edu.vn) trước 16h00 ngày 20/5/2022.

Đề nghị các Ông (Bà) lãnh đạo khoa, trung tâm thực hiện và đôn đốc, nhắc nhở các Cố vấn học tập, các Ban cán sự lớp của khoa thực hiện nghiêm túc và đúng tiến độ thông báo này.

Lưu ý: Các kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện; các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của sinh viên gửi Hiệu trưởng đối thoại phải cụ thể, rõ ràng (nêu cụ thể tên, địa chỉ… các đơn vị, cá nhân có liên quan), tránh các vấn đề mang tính sự vụ, thường xuyên hoặc không rõ các cá nhân, đơn vị liên quan. Các ý kiến phải thể hiện rõ số lượng thành viên của lớp đồng ý gửi tới Hiệu trưởng nhà trường trả lời/đối thoại. Các lớp không có ý kiến cũng phải gửi biên bản và email về Phòng Công tác Sinh viên theo thời hạn trên để báo cáo Hiệu trưởng Nhà trường./.

 

Nơi nhận:

  • Ban Giám hiệu;
  • Các khoa, Cố vấn học tập;
  • Các BCS lớp K42(QTL), 43, 44, 45 và 46;
  • Lưu: VT, Phòng CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

THÔNG BÁO: 288-Thong bao sinh viên HN doi thoai.pdf

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI: HƯƠNG DẪN TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI.doc

MẪU BIÊN BẢN: MẪU BIÊN BẢN.doc
--%>
Top