Thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh

Phòng Công tác sinh viên thôn tin đến sinh viên Công văn của BGĐT-GDCTHSSV  về việc "Thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh"

Chi tiết trong file đính kèm: 1043_BGDDT_GDCTHSSV.pdf

--%>
Top