Thông báo V/v khai thông tin sinh viên ngoại trú HK2 (2023 - 2024)

THÔNG BÁO

Về việc khai thông tin sinh viên ngoại trú

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

Nhằm tiếp tục thực hiện Quy chế ngoại trú HSSV ban hành kèm theo Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023 – 2024, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc khai thông tin ngoại trú học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 như sau:

- Tất cả sinh viên hệ chính quy K44 (QTL), K45, K46, K47 và K48 phải thực hiện khai thông tin ngoại trú từ ngày Nhà trường ra thông báo đến hết ngày 26/01/2024 (Kể cả những sinh viên có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM và sinh viên không thay đổi địa chỉ ngoại trú).

- Đối với những sinh viên đã thực hiện việc khai thông tin ngoại trú trước khi có Thông báo này cũng phải thực hiện lại việc khai thông tin để đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ và chính xác. 

Chi tiết xem file đính kèm: TB Về việc khai thông tin sinh viên ngoại trú hk2 năm 2023-2024.pdf

--%>
Top