THƯ TRIỆU TẬP V/v tham gia buổi đối thoại giữa sinh viên đại học hệ chính quy với Hiệu trưởng năm học 2021 - 2022

THƯ TRIỆU TẬP

Về việc tham gia buổi đối thoại giữa sinh viên đại học hệ chính quy với Hiệu trưởng năm học 2021 - 2022

 


Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học chính quy và Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, Trường Đại học Luật Tp.HCM sẽ tổ chức buổi đối thoại giữa sinh viên đại học hệ chính quy với Hiệu trưởng năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 8h00 Thứ sáu, ngày 03/06/2022.

2. Địa điểm: Hội trường C302 Cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN TRIỆU TẬP

1. Khoá 43, K42 QTL: Mỗi lớp cử đại diện 1 sinh viên

2. Khoá 44, 45 và 46: Mỗi lớp cử đại diện 03 sinh viên (gồm 1 lớp trưởng và 2 sinh viên lớp cử)

3. Các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên khác có quan tâm.

Ban cán sự các lớp họp lớp đề cử các thành viên đúng theo số lượng nêu trên, lập thành danh sách gửi file v email: doithoaisinhvien@hcmulaw.edu.vn trước 11h00 Thứ năm, ngày 02/06/2022.

III. NỘI DUNG

Tham gia đối thoại với Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan đến sinh viên.

Ghi chú: Vào ngày 10/05/2022, Hiệu trưởng đã có thông báo đến tất cả các lớp về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến của sinh viên cho buổi đối thoại với Hiệu trưởng năm 2022. Đến ngày 20/05/2022, hầu hết các lớp đã gửi nội dung ý kiến của của mình cho Hiệu trưởng Nhà trường. Sau khi xem xét các ý kiến, đến 02/06/2022 Hiệu trưởng nhà trường sẽ có văn bản trả lời, được chuyển về các Khoa thông qua Cố vấn học tập phổ biến cho các lớp. Các nội dung còn thắc mắc hoặc các ý kiến phát sinh của sinh viên sẽ đối thoại trực tiếp tại Hội trường C302 vào ngày 03/06/2022.

Để buổi đối thoại diễn ra hiệu quả, yêu cầu Ban Cán sự các lớp phối hợp với Bí thư chi đoàn thực hiện nghiêm túc những nội dung của thư triệu tập này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- BCS các lớp QTL42, K43, K44, K45, K46 (để thực hiện);

- Lưu VT, Phòng CTSV.

 

FILE THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM: 354-TT-ĐHL THƯ TRIỆU TẬP SINH VIÊN THAM GIA ĐỐI THOẠI HIỆU TRƯỞNG NĂM 2022.pdf

 

 

HIỆU TRƯỞNG


--%>
Top