TỔNG HỢP NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM 2024

TỔNG HỢP NỘI DUNG LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TRẢ LỜI CÁC NỘI DUNG

ĐỐI THOẠI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học chính quy và Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; thực hiện Kế hoạch số 239/KH-ĐHL ngày 19/3/2024 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên chính quy với Lãnh đạo năm 2024, từ ngày 19/3 – 15/4/2024, các lớp đã tổ chức đối thoại cấp lớp với sự tham gia của Đại diện lãnh đạo khoa, Đoàn khoa và Cố vấn học tập. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến từ các biên bản đối thoại tại lớp của các lớp gửi về, Hiệu trưởng đã đại diện lãnh đạo Nhà trường xem xét và trả lời các nội dung thuộc nhiều lĩnh vực, cụ thể như sau:

Nội dung trả lời chi tiết đính kèm trong file này: TỔNG HỢP TRẢ LỜI ĐỐI THOẠI SINH VIÊN 2024.pdf

--%>
Top