TB V/v đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 (2021-2022)

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Lớp sinh viên việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 như sau:

1.     Đối tượng: sinh viên QTL43, Khóa 44, Khóa 45, Khóa 46

2.     Thời hạn xét điểm rèn luyện:

-  Cấp lớp: từ ngày 28/9 đến 12/10/2022 các lớp tiến hành tổ chức Hội nghị xét điểm rèn luyện tại lớp và hoàn tất hồ sơ nộp về Khoa chậm nhất là ngày 13/10/2022;

-  Cấp khoa: từ ngày 13/10 đến 20/10/2022 các Khoa họp xét điểm rèn luyện cho sinh viên khoa mình và hoàn tất hồ sơ nộp về phòng CTSV chậm nhất là ngày 21/10/2022.

3.     Thời gian được tính điểm rèn luyện cho các hoạt động:

Thời gian đánh giá các hoạt động rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 được tính 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022.

           Quy trình thực hiện:

- Từng sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết vào “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên” (Phiếu do Phòng CTSV phát về các lớp thông qua BCS lớp);

         - Tổ chức họp lớp có cố vấn học tập tham gia tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng sinh viên, trên cơ sở phải được quá nửa (1/2) ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải được ghi nhận trong biên bản họp lớp;

         - Sinh viên không nộp phiếu, không kê khai hoạt động vào phiếu đánh giá sẽ bị xếp loại kém; Sinh viên có nộp phiếu nhưng không tham gia buổi đánh giá điểm rèn luyện của lớp không có lý do chính đáng sẽ bị hạ một bậc xếp loại. (BCS lớp phải ghi rõ trong biên bản và trong danh sách các trường hợp này)

- Sau khi lớp đã tổ chức đánh giá điểm rèn luyện, Ban cán sự lớp tổng hợp và gửi kết quả về Văn phòng Khoa, hồ sơ gồm có:

+ Biên bản họp của lớp (Có xác nhận của Cố vấn học tập);

+ Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện các lớp (theo danh sách lớp);

+ Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của từng sinh viên (xếp thứ tự theo MSSV);

-  Các Khoa tổ chức họp đánh giá điểm rèn luyện theo Hội đồng cấp khoa và gửi kết quả cũng như toàn bộ hồ sơ liên quan về Phòng CTSV theo thời hạn quy định.

4.     Minh chứng đánh giá:

- Minh chứng sinh viên tham gia các hoạt động của trường, theo các link sau:

+ Minh chứng ĐRL Đoàn – Hội sinh viên:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FL49V8Nhuuq2xsr6fTphvOkGZcF5W554/edit?usp=sharing&ouid=102106795971875631497&rtpof=true&sd=true

+ Minh chứng ĐRL – Khối Phòng, Trung tâm:

https://drive.google.com/drive/folders/1I5dEQ6bOHqIdurZGiC8u1rRgvqrVxJED?usp=sharing

- Các hoạt động ngoài trường và các hoạt động khác không có thông tin trên các trang thông tin nêu trên, sinh viên gửi bản sao minh chứng nộp cùng phiếu điểm rèn luyện về lớp, về khoa.

5.     Kiểm tra công tác xét điểm rèn luyện cấp lớp:

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Hội đồng xét điểm rèn luyện cấp trường sẽ thành lập Tổ công tác đi kiểm tra các lớp trong việc tổ chức xét điểm rèn luyện và thực hiện theo quy chế.

-   Phòng Công tác sinh viên yêu cầu các lớp đăng ký lịch xét điểm rèn luyện cấp lớp về email: diemrenluyen@hcmulaw.edu.vn hoặc điền vào link google form https://forms.gle/zuqmZHcZZR3SCrcr5 để Phòng tổng hợp gửi Tổ công tác.

6.     Công bố kết quả và việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại kết quả đánh giá Điểm rèn luyện:

-   Từ ngày 25 – 30/10/2022, sinh viên truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang http://daotao.hcmulaw.edu.vn để xem kết quả đánh giá Điểm rèn luyện chính thức.

-   Trường hợp có thắc mắc hoặc khiếu nại, trong thời gian từ ngày 01 - 07/11/2022, sinh viên gửi đơn kèm minh chứng về Phòng Công tác sinh viên - A103.

Trên đây là Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, đề nghị các Ông (Bà) Trưởng các khoa đôn đốc, nhắc nhở Cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

CHI TIẾT THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM796 Thông báo về việc đánh giá kết quả ĐRL hk 2 năm 2021-2022.pdf

 PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐRL: PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN theo QĐ 964.docx

BIÊN BẢN HỌP XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆNBIÊN BẢN HỌP LỚP XÉT ĐRL HK2 2021 - 2022.doc

 


--%>
Top