Thông báo v/v việc đánh giá kết quả rèn luyện HK1 (2023 - 2024)

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Lớp sinh viên việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 - 2024.

Chi tiết Thông báo trong file đính kèm: Thông báo về việc đánh giá ĐRL HK1 2023 - 2024_signed_signed.pdf

+ Biểu mẫu xét ĐRL và danh sách tổng hợp ĐRL các lớp: https://s.net.vn/X6ju

+ Minh chứng ĐRL Đoàn – Hội sinh viên: https://s.net.vn/poqF

+ Minh chứng ĐRL – Khối Phòng, Trung tâm: https://s.net.vn/rdqI

--%>
Top