Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2021 - 2022

HƯỚNG DẪN

Về việc bình xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2021 - 2022

 

Thực hiện Quy chế Công tác HSSV về công tác thi đua, khen thưởng định kỳ hàng năm, tổng kết năm học 2021 - 2022, tặng giấy khen và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022 nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023, Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn các lớp sinh viên tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng như sau:

I – NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỊNH KỲ:

Thi đua, khen thưởng toàn diện đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên được tiến hành định kỳ theo từng năm học. Cụ thể:

1. Đối với cá nhân:

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn xếp loại:

+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,6 (thang điểm 4) hoặc từ 9,0 (thang điểm 10) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc.

- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên.

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm kết thúc học phần trong năm học đó dưới mức trung bình.

- Số cá nhân được biểu dương tặng Giấy khen của Hiệu trưởng tiêu biểu trong học tập và rèn luyện không quá 15% trong tổng số sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc.

2. Đối với tập thể lớp sinh viên:

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến:

+  Có từ 50% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên;

+  Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên;

+  Không có cá nhân xếp loại học tập hoặc rèn luyện từ yếu trở xuống, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

+ Có kết quả xếp loại chi đoàn, chi hội trong năm học từ loại vững mạnh trở lên

- Tiêu chuẩn đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc:

+  Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến;

+  Có từ 20% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên;

+  Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc.

Số lớp sinh viên Xuất sắc, lớp sinh viên Tiên tiến được biểu dương tặng Giấy khen của Hiệu trưởng không quá 15% tổng số lớp sinh viên.

 

II – TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG

1. Hồ sơ thi đua:

Đối với cá nhân:

- Báo cáo thành tích (theo mẫu)

- Bảng điểm học tập (thang điểm 4) năm học 2021 - 2022, bảng điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm 2021– 2022.

Đối với tập thể:

- Báo cáo thành tích tập thể lớp năm học 2021 - 2022 (theo mẫu)

- Công văn đề nghị khen thưởng (theo mẫu)

Lưu ý:

Hội đồng thi đua, khen thưởng chỉ xét đối với các các cá nhân, tập thể có hồ sơ khai thành tích gửi về Phòng CTSV.

Đối với hồ sơ khen thưởng cá nhân, trên cơ sở hồ sơ do các cá nhân tự thực hiện, BCS lớp phải lập bảng tổng hợp thành tích (theo mẫu) kèm theo. 

Toàn bộ hồ sơ thi đua nêu trên phải được nộp về Phòng CTSV theo thời hạn quy định tại mục III của Hướng dẫn này. Trong đó, 01 bảng giấy nộp về Phòng CTSV A103 – trụ sở Nguyễn Tất Thành và 01 bảng file gửi về địa chỉ email: ctctsv@hcmulaw.edu.vndtlhang@hcmulaw.edu.vn

Biểu mẫu được đăng tải trên web: pctsv.hcmulaw.edu.vn

2. Thủ tục xét khen thưởng:

- Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, thành tích lớp, các lớp sinh viên tiến hành họp lớp bình xét thi đua. Đối với cá nhân mỗi lớp xét chọn làm hồ sơ đề nghị khen thưởng không quá 15% sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc, Giỏi của lớp.

- Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ căn cứ các tiêu chuẩn và đóng góp của các tập thể, cá nhân để xét chọn các danh hiệu và tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng tặng giấy khen.

- Cá nhân, tập thể lớp được tặng giấy khen của Hiệu trưởng đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc; tập thể Lớp sinh viên tiên tiến, Lớp sinh viên xuất sắc phải là những tập thể, cá nhân ưu tú trong số những đơn vị, cá nhân có thành tích.

- Số lượng tập thể, cá nhân được khen tặng bằng 15% số cá nhân, tập thể đạt danh hiệu hoặc chọn mỗi khoá từ 10 đến 15 sinh viên, tập thể từ 10 đến 15 lớp do Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng sinh viên đề nghị.

III – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ 29/9/2022: Lớp trưởng các lớp có trách nhiệm triển khai thông báo này đến các sinh viên, tổ chức họp lớp bình xét thi đua, có Cố vấn học tập tham gia và xác nhận vào hồ sơ thi đua.

- Thời hạn gửi hồ sơ về Phòng CTSV trước 16 giờ ngày 12/10/2022.

- Từ ngày 12-20/10/2022: Hội thi đua, khen thưởng sinh viên họp bình xét và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng.

 

798 Hướng dẫn Vv bình xét thi đua, khen thưởng sv năm học 2021-2022.pdf

  

CV đề nghị khen thưởng tập thể lớp và BC thành tích tập thể lớp.doc

BC thành tích cá nhân SV.doc

 

--%>
Top