TB V/v công bố kết quả xét học bổng KKHT hk1 năm học 2021–2022

ImageArticle

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Ngày 05/5/2022, Hội đồng xét duyệt Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 đã họp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả như sau:

 1. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập   

            Căn cứ vào kết quả điểm học tâp và điểm rèn luyện của sinh viên đạt được học kỳ 2 năm học 2020-2021 để xét học bổng cho học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ trước là căn cứ xét học bổng cho học kỳ hiện tại – khoản 1 Điều 3 QĐ 46/QĐ-ĐHL).

 1. Khóa 42 (Quản trị - Luật): Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 19 tín chỉ.
 • Lớp QTL42 có 8 SV đạt từ mức điểm 3,60 trở lên;
 • Lớp CLC_QTL42 có 1 SV đạt mức điểm 3,74;
 1. Khóa 43: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là11 tín chỉ.
 • Các lớp đại trà có 108 SV đạt từ mức điểm 3,47 trở lên (loại suất sắc: 23 SV; loại giỏi: 85 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 11 SV đạt từ mức điểm 3,66 trở lên;
 • Lớp CLC_QTL43 có 5 SV đạt từ mức điểm 3,53 trở lên (loại suất sắc: 01 SV; loại giỏi: 04 SV);
 • Lớp LE (AVPL)_K43 có 05 SV đạt từ mức điểm 3,29 trở lên;
 1. Khóa 44: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 14 tín chỉ..
 • Các lớp đại trà có 113 SV đạt từ mức điểm 3,45 trở lên (loại suất sắc: 33 SV; loại giỏi: 80 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 18 SV đạt từ mức điểm 3,41 trở lên (loại suất sắc: 02 SV; loại giỏi: 16 SV);
 • Lớp CLC_QTL44 có 3 SV đạt từ mức điểm 3,38 trở lên;
 • Lớp LE (AVPL)_K44 có 06 SV đạt từ mức điểm 3,33 trở lên;
 1. Khóa 45: Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 10 tín chỉ.
 • Các lớp đại trà có 118 SV đạt từ mức điểm 3,30 trở lên (loại suất sắc: 02 SV; loại giỏi: 116 SV);
 • Các lớp Chất lượng cao có 18 SV đạt từ mức điểm 3,50 trở lên (loại suất sắc: 06 SV; loại giỏi: 12 SV);
 • Lớp CLC_QTL45 có 6 SV đạt từ mức điểm 3,46 trở lên (loại suất sắc: 01 SV; loại giỏi: 05 SV);
 • Lớp LE (AVPL)_K45 có 05 SV đạt từ mức điểm 3,38 trở lên;
 1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

  Sinh viên đạt học bổng không có tên trong danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 kèm theo vui lòng phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4).

  Thời gian tiếp nhận ý kiến phản hồi: trong giờ hành chính từ ngà06/5/2022 đến 20/5/2022. Đơn khiếu nại và các minh chứng sinh viên phải nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên.

  Lưu ý: Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

 2. Thời gian nhận tiền học bổng:

Hết thời gian khiếu nại, Phòng Công tác sinh viên sẽ ban hành Quyết định công nhận học bổng và thông báo thời gian nhận./.

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);

- Sinh viên các lớp Khoá QTL42, 43, 44, 45;

- Lưu: VT, Phòng CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng


Xem chi tiết...

Thông báo Cấp giấy tờ trực tuyến

ImageArticle

Chuyên mục

Top